قطع موثر خونریزی با محصولی ایرانی، جلوگیری از عفونت زخم ها با فناوری نانو

به گزارش مجله اندیشه، متخصصان کشور یکی از نیازهای حوزه پزشکی را برطرف کردند. این محصول ایران ساخت ویژگی های منحصربه فردی در مقایسه با نمونه های خارجی خود دارد.

قطع موثر خونریزی با محصولی ایرانی، جلوگیری از عفونت زخم ها با فناوری نانو

به گزارش گروه علم و پیشرف خبرنگاران به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نانوهم نام این محصول است. نانوکامپوزیتی نوین و قدرتمند با قابلیت قطع موثر خونریزی. برای فراوری این محصـول ایران ساخت متخصصان کشور از حوزه های زیسـت فنـاوری و نانـو گرد هم آمدند. توانمندی و تخصص خود را به اشتراک گذاشتند و در نهایت احتیاج کشور به این محصول پیشرفته را برطرف کردند.

مـاده اصلـی پانسـمان یـک قطعـه پپتیـدی اسـت، کـه یـک جـزء زیسـتی بـه حسـاب می آیـد. از فنـاوری نانـو نیـز بـرای سـاخت نانوفایبرهایـی از پپتیـد طراحی شـده، اسـتفاده شـده است.

محصولات بندآورنده خونریزی به اسم یکی از ملزومات پزشکی پر مصرف، بازار منحصر بـه فـردی را در ایـران بـه خـود اختصـاص داده اسـت، بطوریکـه بسـیاری از شـرکت خارجـی ایـن بـازار را هـدف قـرار دادنـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا تعـداد محـدودی از فراوریکننـدگان داخلـی در ایـن حـوزه فعالیـت دارنـد. بنابراین فنـاوران و متخصـصان حـوزه نانـو و زیسـت فناوری کشور روی سـاخت ایـن نـوع از محصـولات متمرکـز شـدند. بعلاوه برخـی از محصـولات وارداتـی حتـی برندهـای مشـهور آنهـا عوارضـی همچـون عفونـت را در پی دارد. امـا فناوران کشور محصولاتی کامـلا زیست سـازگار و در عیـن حـال بـا کیفیـت بـالا فراوری کردند و از این طریق خلا موجود در بازار هم پر شد.

مکانیسم عمل آن به واسطه خاصیت چسبندگی به اجزای خون است. به طوری که این بندآورنده ماتریکسی را تشکیل می دهد که اجزای خون از جمله گلبول های قرمز و پلاکت ها به آن متصل می شوند. بدین ترتیـب بـه واسـطه تشـدید فعالیـت پلاکت هـا و سـایر اجـزای خـون منجـر بـه تحریـک آبشـار انعقـادی می گـردد. اسـتفاده از نانوفایبرهـای پپتیـدی در سـاختار نانوکامپوزیـت باعـث شـده اسـت محصوالتـی بـا قابلیـت هموسـتازی بالا، کاهـش میـزان خونریـزی تـا 90 درصـد در مـدت زمـان زیـر یـک دقیقـهو با زیست سازگاری بسیار مناسب ارائه گردد.

عـوارض خونریـزی ناشـی از حـوادث، بیمارهـای مـادرزادی ماننـد اختـلال در فاکتورهـای انعقـادی، خونریزی های کنترل نشده در جراحی ها، عامل اصلی مرگ و میر قبل از درمان است. تحقیقات بین رشـته ای وسـیعی روی توسـعه مـواد و فناوری هـای مرتبـط با توقـف خونریزی (هموسـتاز) متمرکز شـده اند.

انواع مختلفی از بندآورنده ها در اشکال مختلف از جمله پودر، مایع، باند، تامبون، شریان بند طراحی شده اند. بنابرایـن هـدف از ارائـه پانسـمان (نانوکامپوزیـت) بندآورنـده خونریـزی معرفـی محصولـی بـا قابلیـت هموسـتازی و حفاظتـی مناسـب (حفاظـت از زخـم در مقابـل ورود میکروب هـا و حفـظ رطوبـت محـل جراحـت)، زیست سـازگار و در عیـن حـال بـا قیمـت مناسـب اسـت.

فناوران شرکت نانوطب بهنود با حمایت مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این محصول را فراوری کردند.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 14 شهریور 1400 بروزرسانی: 14 شهریور 1400 گردآورنده: andishemag.ir شناسه مطلب: 1813

به "قطع موثر خونریزی با محصولی ایرانی، جلوگیری از عفونت زخم ها با فناوری نانو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قطع موثر خونریزی با محصولی ایرانی، جلوگیری از عفونت زخم ها با فناوری نانو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید